Aktualizacja Zaleceń Nawożeniowych w szkółkach leśnych Aktualizacja Zaleceń Nawożeniowych w szkółkach leśnych

Aktualizacja Zaleceń Nawożeniowych w szkółkach leśnych

Jednym z wielu zadań wykonywanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie aktualizacji zaleceń nawożeniowych w szkółkach leśnych. 
Ciągłe utrzymywanie gleby w szkółkach leśnych pod produkcją materiału sadzeniowego prowadzi do stopniowego wyczerpania zawartych w niej substancji pokarmowych tj. związków próchnicznych i mineralnych. Płodozmian z uwzględnieniem ugorowania, nawożenie organiczne, nawożenie mineralne są tymi instrumentami którymi można eliminować negatywne zjawiska w glebie powstające wyniku wielokrotnych cykli produkcyjnych materiału sadzeniowego. Pierwsze wytyczne dotyczące nawożenia szkółek leśnych datowane są na początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Obecnie obowiązująca "Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych, 2003" str. 26 - 27, zaleca m.in: 
  • „Racjonalne nawożenie wymaga stałego kontrolowania warunków glebowych." 
  • „Próbki powinny być pobierane głównie po skończonych cyklach produkcyjnych, nie rzadziej niż co cztery lata (wskazane co 2-3 lata)",
  • „Aby kontrola warunków glebowych spełniała swoje zadanie, każda szkółka powinna mieć mapę glebowa oraz rejestr zabiegów nawożeniowych i uprawowych gleby, a także wyniki kolejnych analiz kontrolnych gleby." 
Określenie potrzeb nawożeniowych szkółek opiera się o pojęcie poziomów docelowych składników pokarmowych w warstwie uprawnej gleby, tj. takich które należy osiągnąć przez nawożenie mineralne i/lub organiczne, z uwzględnieniem zawartości składników pokarmowych w stosowanym nawozie organicznym. Wyliczone dawki nawożeniowe na podstawie wyników analiz gleby i kompostu, a następnie, wykonane przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego (początek cyklu – siew lub szkółkowanie) nawożenie, powinno zapewnić zapotrzebowanie sadzonek na składniki pokarmowe przez cały okres trwania cyklu, który w zdecydowanej większości trwa 2 lata. Istnieje również możliwość skorygowania dawek nawożeniowych w przypadku skrócenia cyklu (1 rok) lub jego wydłużenia (3 lata).

Wszystkie analizy fizykochemiczne pobranych materiałów w trakcie prac wykonujemy w dwóch naszych laboratoriach: 

  • Akredytowane laboratorium w oddziale w Krakowie
  • Certyfikowane laboratorium w oddziale w Poznaniu